ව්යාජ රෝද

  • Alloy forging wheels

    මිශ්‍ර ලෝහ ව්‍යාජ රෝද

    සියලුම රෝද බලපෑම් පරීක්ෂණය, රේඩියල් තෙහෙට්ටුව පරීක්ෂාව, නැමීමේ තෙහෙට්ටුව පරීක්ෂාව, JWL සමඟ හමුවීම, VIA තත්ත්ව සම්මත සහතිකය, (මිනිස් නොවන හානි) අස්ථි බිඳීමේ ජීවිත කාලය වගකීම් සහතිකය සමත් වී ඇත.